ಲಾಗಿನ್
ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ : 
ಪಾಸ್ ವರ್ಡ : 
Registration Forgot Password
Activate Users
Search
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 
ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ
ಭೂಮಾಪನ, ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಂಜೂರಾತಿ, ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್, ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಹದ್ದುಬಸ್ತು, ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಅಳತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
News & Events

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳ ಕುರಿತು
ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ
More

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. AO/RT/11/53/current posts/Librarian/16-17
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ.AO/RT/11/53/current posts/Librarian/16-17 ದಿನಾಂಕ 12/04/16 ರ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
More

ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವುದು.
More

ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭೂಮಾಪಕರು, ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಸ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಹೈ-ಲ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಹೈ-ಲ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಹೈ-ಕ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ರಾದವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ರಾದವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

REGARDING DISMISS ORDERS OF SURVEYOR SRI RAVICHANDRA OF HUNAGUNDA TALUK
REGARDING DISMISS ORDERS OF SURVEYOR SRI RAVICHANDRA OF HUNAGUNDA TALUK FOR MORE INFORMATION CLICK ON MORE BUTTON
More

ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು
ಮೈಸೂರು ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು
ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪಕ ಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಕಸ್ತೂರಿ ತಪಾಸಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ , ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು
ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಕಸ್ತೂರಿ ತಪಾಸಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ , ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಧಾರವಾಡ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ಧಾರವಾಡ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದ.
More

ತುಮಕೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
ತುಮಕೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1ನೇ ತಂಡದ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಮೈಸೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಧಾರವಾಡ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿಯ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ತುಮಕೂರು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು "MORE" ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಇಲಾಖಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು
ಇಲಾಖಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

SSLR/TNL/APL/REV-09/2014-15 ರಿವಿಜನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ರ ಆದೇಶ ಕುರಿತು
SSLR/TNL/APL/REV-09/2014-15 ರಿವಿಜನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ರ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01-01-2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ದಿನಾಂಕ 01-01-2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಆರ್ ಜೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಾಪಕರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
ಆರ್ ಜೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಾಪಕರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಎಸ್ ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
ಎಸ್ ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

CIRCULAR REGARDING CLEARANCE OF PENDING CASES
CIRCULAR REGARDING CLEARING OF PENDING CASES FOR INFORMATION CLICK ON MORE BUTTON
More

ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಿಕ್ರಮ
ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಿಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/05/16
ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಷಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ತಪಾಸಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಕುಮಾರಿ ಡಿ.ಆರ್. ಜಲಜಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಇವರ ಅನಧಿಕಥತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಕುಮಾರಿ ಡಿ.ಆರ್. ಜಲಜಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಇವರ ಅನಧಿಕಥತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ದಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.99 ರ ಕುರಿತು
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಮ್ಮ ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.99 ರ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಬೆಳಗಾಂ ನಗರದ ಎಸ್. ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸ.ನಂ. 11879 ರ ಕುರಿತು
ಬೆಳಗಾಂ ನಗರದ ಎಸ್. ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸ.ನಂ. 11879 ರ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 139/1 ಮತ್ತು 139/2 ರ ಕುರಿತು
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೋರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 139/1 ಮತ್ತು 139/2 ರ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ದಿನಾಂಕ 01/01/2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ -371(ಜೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ -371(ಜೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು “MORE” ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ -371(ಜೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು
ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಚೇದ -371(ಜೆ) ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು “MORE” ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
More

ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೋಜಿಣಿ -2 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ
ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೋಜಿಣಿ -2 ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ SSLR ActiveX Setup ಮತ್ತು trusted sites settings install ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ Windows XP ಅಥವಾ Windows 7 ಆಗಿರಬೇಕು. Internet Explorer Version I.E 6, I.E.7, I.E 8, I.E.9 ಅಥವಾ I.E 10. ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. More ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
More

11ಇ ನಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆಯ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ
(1) ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ Install ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ SslrClientSetup ಅನ್ನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. (2)SSLRActiveX SETUP INSTALL ಮಾಡುವುದು. (3) TRUSTED SITES ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. (4) Internet Explorer Version – 8 ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ SSLRActiveX SetUP. msi ಹಾಗೂ instructions download ಮಾಡಿ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
More

Trusted Sites Settings
Click on More button For downloading the Instructions given For Trusted Sites Settings.
More

11ಇ ಮತ್ತು ಅಲಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮೂನೆ
11ಇ ಮತ್ತು ಅಲಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
More

ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿವರ
More

ಸಂಖ್ಯೆ:ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.ಇ.071/2013-14 ದಿನಾಂಕ:26-10-2013
ಮೋಜಿಣಿ -2 ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು More ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ.
More

ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.
ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೋಜಿಣಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು More ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮೋಜಿಣಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ರವಾನಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
ಮೋಜಿಣಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 26-07-2013 ರಂದು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಮೋಜಿಣಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಕುರಿತು.
ಮೋಜಿಣಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಜಿಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಜಿಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ - ಕೈಪಿಡಿ (MANUAL)
ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ - ಕೈಪಿಡಿ (MANUAL) ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
More

ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ಹಾಗೂ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ಹಾಗೂ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ನಾಡ ಕಛೇರಿಗಳ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ನೋಟಿಸು ಮುದ್ರಣ
ತಪಾಸಕರು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ (ತಪಾಸಕರ ಲಾಗಿನ್ - 2ನೇ ಲಿಂಕ್ - ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆ) ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು - ದಿನಾಂಕ ಉಳಿಸಿ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆನಂತರ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟೀಸು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡ ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಟೀಸು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಉಳಿಸು ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
More

ವಾರಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ವರದಿಗಳ ಮುದ್ರಣ
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ :-ಮೋಜಿಣಿ ತಪಾಸಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾರಂತ್ಯದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ವರಿದಗಳ ವಿವರದ (ಆಪರೇಟರ್ ಲಗತ್ತು ಮಾಡಿರುವ XLS ಪೈಲ್ ನ್ನು ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದ) ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಹಿಮಾಡಿ ವಹಿಯೊಂದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು. ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವಹಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. (1) 1ನೇ ಕಾಲಂನಿಂದ 2N ಕಾಲಂವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ XLS ಪೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. (2) 3ನೇ ಕಾಲಂ A ಯಿಂದ E ವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ XLS ಪೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. (3) SENT To TAHSILDAR ರಲ್ಲಿ A ಯಿಂದ G ವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ XLS ಪೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. (4) ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು, ಬಾಕಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಲೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ ಕೊನೆ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
More

ಆಕಾರಬಂದ್ ವಿವರ
11ಇ ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಆಕಾರಬಂದ್ ಮಾಹಿತಿ (ಭೂಮಿ ತರಹೆ, ಪೈಕಿ ಮಾಹಿತಿ, ಹಿಸ್ಸಾ ಇಂಡೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಖರಾಬು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಸಾಗು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)ಯನ್ನು ವಿಷಯ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಲಾಗಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕಾರಬಂದ್ ವಿವರ ಲಿಂಕನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಪಹಣಿ (ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ) ವಿವರವೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು - ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ
ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು - ಹೊಸ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಹಿಸ್ಸಾ ಇಂಡೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಜಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಹಿಸ್ಸಾ ಇಂಡೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭೂ.ಉ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಪಾಸಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳು ಭೂಮಾಪಕರು ಅರ್ಜಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ,ತಪಾಸಣಾ ಭೂಮಾಪಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭೂ.ಉ.ನಿ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಪಾಸಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
More

ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳ ಇಂಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ
ಆಕಾರಬಂದಿನ ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೀಕರಣ ಆಗದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿವರವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
ಮೋಜಿಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿ : ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'more' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
More

ಅಲಿನೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ.
ಮೋಜಿಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿ : ಅಲಿನೇಷನ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲಿಸುವಾಗ ಭೂತರಹೆ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಕಿ, ತರಿ, ಭಾಗಾಯ್ತು, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಅಲಿನೇಷನ್’ ಎಂಬ ತರಹೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಅಲಿನೇಷನ್’ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಅಲಿನೇಷನ್’ ಬ್ಲಾಕುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
More

ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ನಮೂನೆ
ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ನಮೂನೆಗಾಗಿ Alienation sketch format ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ Alienation sketch Examples ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಒಟ್ಟೂಗೂಡಿಸಿದ ಪೈಕಿ ಪಹಣಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಳತೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆ ಅರ್ಜಿಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಅಲಿನೇಷನ್ ಅರ್ಜಿ - ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ more ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

‘ಪೈಕಿ ಪಹಣಿ ’ ಎಂದರೇನು ?
‘ಪೈಕಿ ಪಹಣಿ ’ ಎಂದರೆ - ಗಣಕೀಕರಣ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಆಕಾರಬಂದ್ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದೇ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ, ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪಿನ ಆದೇಶಗಳಂತೆ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ / ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರೇ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಕಾರಬಂದ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳು / ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇಂತಹ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಯ, ವಿಕ್ರಯ, ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಕ್ಕುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೇ ಪೈಕಿ ಪಹಣಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
More

ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ತಪಾಸಣೆ ಭೂಮಾಪಕರು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಆಕಾರಬಂದ್ ಸ.ನಂ. ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ತಪಾಸಣೆ ಭೂಮಾಪಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರಬಂದ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರನ್ನು ತುಂಬವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

Mojiini-New version functions.pdf
Click on 'More' button to down load the Mojiini-New version functions.
More

11E FORMAT
A FORMAT TO PREPARE THE 11E SKETCH BY LICENSED SURVEYORS.
More

Instructions to the allottment of Licensed Surveyors to the taluks
Click on MORE button to view the instructions
More

Circular & Meeting Proceedings

ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿವರ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ
ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ವಿವರ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸದ ವಿವರ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
More

ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ (11ಇ, ಅಲಿನೇಷನ್, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ) ಅರ್ಜಿಗಳ ದರ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ (11ಇ, ಅಲಿನೇಷನ್, ತತ್ಕಾಲ್ ಪೋಡಿ) ಅರ್ಜಿಗಳ ದರ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ (Corrigendum)ವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
More

ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಕುರಿತು ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು DOWNLOAD ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 11ಇ / ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 11ಇ/ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
More

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೋಜಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೋಜಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (11ಇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ Dash Dot Dash Broken Line ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
More

ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 9 ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರಿಂದ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪಹಣಿಯ ಕಾಲಂ 9 ರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದವರಿಂದ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
More

NEFT- RBI Guide Line
Down Load NEFT- RBI Guide Line
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಡಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಡಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಳತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭೂಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ನಾಡಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಳತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭೂಮಾಪಕರು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.71/2012-13 ದಿನಾಂಕ 07-11-12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಐಎಂಪಿ ಮತ್ತು ಪೋಡಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಶುಲ್ಕ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.ಸುತ್ತೋಲೆ.69/2012-13 ದಿನಾಂಕ 07-11-12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ. 61/2012-13 ದಿನಾಂಕ 09-10-12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪನಾ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 9(2)(ಇ) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪನಾ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 9(2)(ಇ) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 9ರ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಧಾರರಾಗಿರುವ (ಇಲಾಖೆ/ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ
ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 9ರ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಧಾರರಾಗಿರುವ (ಇಲಾಖೆ/ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ATTACHMENT ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು
ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'MORE' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

PROCEDURES TO BE FOLLOWED IN RTC RECTIFICATION (CORRECTION) PROCESS
PROCEDURES TO BE FOLLOWED IN RTC RECTIFICATION (CORRECTION) PROCESS - For information please click on 'MORE' button and download the circular.
More

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಎ.ದ.ಭೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಎ.ದ.ಭೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ನಡವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಂದ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ.
More

Providing Services to MOJINI through Nemmadhi
To download the circular copy, click on "MORE" button.
More

ಯುಪಿಓಆರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಯುಪಿಓಆರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE BUTTON ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ :
ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ : ಭಾಗ -1 ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ :
ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ : ಭಾಗ -2 ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
More

ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ :
ಮೋಜಿಣಿ - ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿ : ಭಾಗ -3 ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಮೋಜಿಣಿ - ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (FLOW CHART)
ಮೋಜಿಣಿ - ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (FLOW CHART)ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
More

AFFIXING HOLOGRAM ON 11E SKETCH
CLICK ON 'MORE' BUTTON TO DOWNLOAD THE CIRCULAR
More

11ಇ ನಕ್ಷೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ
11ಇ ನಕ್ಷೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 08-04-2010 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
More

ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಮಾರ್ಚ್ - 2010 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
(1) ಭೂಸುಧಾರಣೆ (ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್) ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು. (2) ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಾಬ್ತು ರೂ.5.00 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರ ಪದನಾಮದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
More

ಭೂಸುಧಾರಣೆ (ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್.) ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು ಇಲಾಖಾ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ‘more’ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
More

5 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಗರಮಾಪನ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
5 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಗರಮಾಪನ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
More

ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಭೂ ಮೋಜಿಣಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'more' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
More

ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
11ಇ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ಅಥವಾ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ) ಪಹಣಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
More

ಅಕ್ಟೋಬರ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1)ಹಿಸ್ಸಾ ಸರ್ವೆ ದಾಖಲೆಗಳಂತೆ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೀಕರಣವಾಗದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು. 2)ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಯ ಕಾಲಂ ನಂ.9 ರಲ್ಲಿ ಖರಾಬು ಸೇರಿಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ. 3)ಆರ್.ಟಿ.ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ/ತಪ್ಪಾಗಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು
More

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1)ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮಾವಳಿ 1966 ನಿಯಮ 36(ii)ನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 2)ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 3)ಭೂಪರಿವರ್ತನೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಗಳನ್ನು (ಅಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಕೆಚ್) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. 4)ಆರ್.ಟಿ.ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ 'ಪೈಕಿ' ಆರ್.ಟಿ.ಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಕುರಿತು 5)ಮೋಜಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕೃತ 11ಇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು 6)ಆಕಾರಬಂದ್ ಮತ್ತು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
More

Deligation of power to DDLR
Karnataka Land Revenue Rules 1966, Rule 36(ii) - To cause incorporate changes in the land records.
More

ಆಗಸ್ಟ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1. 11ಇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅಳತೆ ವೇಳೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ. 2. 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಅಳತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾದಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು. 3. ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆ 11ಇ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು. 4. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಅರ್ಜಿದಾರರು / ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ದಾರರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ. 5. ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೋಡಿ ಕಡತಗಳ ಉಚಿತ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ. 6. 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಲು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. 7. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಹಿಗಳನ್ನು Indexing and Catalogue ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
More

ಜುಲೈ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
1. ನೋಂದಣಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆ. 2. ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳ ಅಳತೆ ವಿಶೇಷ ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. 3. ಕೈಬರಹದ 11ಇ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದಂತೆ ನಿಬಂಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
More

Manual 11E Sketches
In MOJINI implemented taluks manual 11E sketches are not alllowed for REGISTRATION.
More

Thatkal Phodi
Implementation of Thatkal Phodi
More

Circulars of April 2009
Department circulars issued in the month of April 2009
More

REVISED VALIDITY PERIOD OF 11E SKETCH
EXTENSION OF 11E SKETCH VALIITY PERIOD
More

DUPLICATE 11E SKETCH
RS. 25 FOR DUPLICATE 11E SKETCH WITHIN THE VALIDITY PERIOD
More

Hudbust cases
Revised circular issued regarding the disposal of Hudbust cases
More

Revised Circular
Revised circular regarding the cancellation of deputation of Surveyors for measuring Government land and Darkhast phodi measurement work.
More

Government lands measurement
Please click on MORE button and then on Attachments to view Circular issued for Darkhast Phodi Andholan of Government lands and Powerpoint Description
More

FAQ - L.S
Frequently asked questions relating to Licensed Surveyors Scheme
More

Department Circulars
Circulars regarding Licensed Surveyors
More

RTC-Amalgamation
Directions to amalgamate RTC
More

NOTICE
Report the status of applications for which there are no survey records. What is the action intiated by the survey wing. ddlr,pmu mojini is working in ONE more taluk i.e. BELLARY , Bellary people to enter first all pending records with LS,then enter all appl pending in office finish this within three days.DDLR PMU>
More

Government lands
Handling of Dharkasth files
More

Solutions for correcting RTC
Solutions for correcting the problems in RTC when compared to area details of Akarbandh
More

ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಪೋಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಹದ್ದುಬಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ / ಕೋರ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಭೂಮಾಪನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ...
ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಯೋಜನೆಗಳು
(1) ಭೂದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು.
(2) ಮರುಭೂಮಾಪನ.
(3)ಭೂದಾಖಲೆಗಳ (ಅಟ್ಲಾಸ್) ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.