ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು
· ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1964
· ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಕಂದಾಯ ನಿಯಮ 1966
· ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ 1969
· ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್
· ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್
· ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ 1957
· ಕರ್ನಾಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಹಿತೆ 1958
· ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿ
· ನೌಕರರ ಸೇವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು
· ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
· ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು