ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕಚೇರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪದನಾಮ ಅಪೀಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ 
1 ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ, ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆ. ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಆಯುಕ್ತರು
2 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ನಗರಮಾಪನ, ಮೈಸೂರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
3 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಉತ್ತರ ವಲಯ) ನಗರಮಾಪನ, ಬೆಳಗಾಂ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
4 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
5 ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
6 ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ನಗರಮಾಪನ) ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
7 ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಮಾಪನ ತಂಡ - 1 ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕರು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
8 ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಮಾಪನ ತಂಡ - 2 ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕರು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
9 ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಗರಮಾಪನ ತಂಡ - 3 ಪರ್ಯಾವೇಕ್ಷಕರು ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು
10 ಭೂ.ಸ.ನಿ ನಮಾ ತಂಡ- 1 ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು