Budget Information

2007-2008 ಸಾಲಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯ ಹಂಚಿಕೆಕ್ರ.

ಸಂ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ವೇತನ

ಇತರೆ

 

 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ

ವೇತನ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ

ವೇತನ

ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ

ಇತರೆ

ಒಟ್ಟು

ವೇತನ

ಪ್ರಯಾಣ

ವೆಚ್ಚ

ಸಾಮಾನ್ಯ

ವೆಚ್ಚಗಳು

ದೂರವಾಣಿ

ಕಟ್ಟಡ

ವೆಚ್ಚ

ಸ್ಟೈಫಂಡ್

ಸಾರಿಗೆ

ವೆಚ್ಚ

ಇತರೆ

ವೆಚ್ಚ

ಒಟ್ಟು

1

2029-00-001-01

ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ

23.29

142.25

26.49

25.44

217.47

0.93

2.56

1.23

5.54

-

5.24

-

232.97

2

2029-00-10-1-01

ನಗರಮಾಪನ

ಬೆಂಗಳೂರ, ಬೆಳಗಾಂ

ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ

27.62

397.73

68.06

55.54

548.95

2.71

0.67

0.49

8.08

-

4.33

-

565.23

3

2029-00-103-1-01

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ

10.98

53.98

10.39

7.89

83.24

5.20

11.84

2.00

20.80

10.20

8.32

0.01

141.61

 

ಒಟ್ಟು

61.89

593.96

104.94

88.87

849.66

8.84

15.07

3.72

34.42

10.20

17.89

0.01

939.81

 ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು                                                                                   ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ

2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ

1

ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆ

ಮೈಸೂರಿನ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2506-00-101-5-01

10.00

2

ರಾಜ್ಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆ

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2506-00-101-5-01

10.00

3

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2506-00-101-5-11

60.002006-2007 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಕ್ರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

 

1

ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗಾಗಿ

 

60.00

2

ಮೈಸೂರಿನ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ

 

10.00

3

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ

 

10.00