Title ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
No ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್/ಎಡಿಎಂ - 15042/1/2018 ದಿನಾಂಕ : 10-09-2018
Description ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
No ಸಂ.SSLR/15033/5/2018 ದಿನಾಂಕ : 13-11-2018
Description ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳ ಕುರಿತು
No ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳ ಕುರಿತು
Description ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಡತಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017)
No SSLR/EST/GL/15027/12/2017 dated 19/04/2018
Description ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011 ಪ್ರಕರಣದನ್ವಯ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯ್ಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಜೀಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ (ದಿನಾಂಕ 27/04/1978 ರಿಂದ 01/01/2017) ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ
Title ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
No ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 06/05/2017
Description ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Title ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
No ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 06/05/2017
Description ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
No ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 06/05/2017
Description ಪ್ರಧಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
No ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 06/05/2017
Description ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ
No ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಿಪಿಎಆರ್ 182 ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ 2011 ದಿನಾಂಕ 06/05/2017
Description ಭೂಮಾಪಕರು ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ 27/04/78 ರಿಂದ 28/02/17 ರವರೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Title ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ. AO/RT/11/53/current posts/Librarian/16-17
No COMMR/SSLR/GKVK/EC/01/2018 ದಿನಾಂಕ 14/03/18
Description ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ.AO/RT/11/53/current posts/Librarian/16-17 ದಿನಾಂಕ 12/04/16 ರ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಹುದ್ದೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು
Next>>