ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
Title : ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ.
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ಮೋಜಿಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಮನಿಸಿ : ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ 'more' ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Attachments :