ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳ ಇಂಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳ ಇಂಡೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ಆಕಾರಬಂದಿನ ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರುಗಳು ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೀಕರಣ ಆಗದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವಿವರವನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Attachments :