ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
Title : ಡಿಸೆಂಬರ್ - 2009 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : 11ಇ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ (ಅಥವಾ ಅಲಿನೇಷನ್ ನಕ್ಷೆಗಾಗಿ) ಪಹಣಿಯ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಂತೆ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಜಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ.
Attachments :