ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಭೂ ಮೋಜಿಣಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
Title : ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗ ಒದಗಿಸಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಭೂ ಮೋಜಿಣಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'more' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
Attachments :