5 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಗರಮಾಪನ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : 5 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಗರಮಾಪನ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
No : ತಾಂ.ಆಡಳಿತ.ಸುತ್ತೋಲೆ.30/2009-10
Issued By : SSLR
Detailed Description : 5 ಪಟ್ಟಣಗಳ ನಗರಮಾಪನ ಕಾರ್ಯನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Attachments :