ಮಾರ್ಚ್ - 2010 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
Title : ಮಾರ್ಚ್ - 2010 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : (1) ಭೂಸುಧಾರಣೆ (ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್) ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಕುರಿತು. (2) ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಬಾಬ್ತು ರೂ.5.00 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರ ಪದನಾಮದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
Attachments :