ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No : ತಾಂ.ಆಡಳಿತ.ಸುತ್ತೋಲೆ.10/08-09 ದಿನಾಂಕ:13-07-10
Issued By : ಆಯುಕ್ತರು
Detailed Description : ಎಲ್.ಆರ್.ಎಫ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನೋಡಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Attachments :