ಯುಪಿಓಆರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಯುಪಿಓಆರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ
No : ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.ಯುಪಿಓಆರ್.37/10-11
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಯುಪಿಓಆರ್ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಪರಿವರ್ತನೆ ಕೋರಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ - ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು MORE BUTTON ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Attachments :