11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
Title : 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
No : ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.23/11-12
Issued By : PMU
Detailed Description : 11ಇ ನಕ್ಷೆ ಕೋರಿ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳ ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಸೂಚನಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರವರಿಂದ ದೃಡೀಕರಿಸಿ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಿ.
Attachments :