ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಎ.ದ.ಭೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು
Title : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಎ.ದ.ಭೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು
No : .
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು, ಎ.ದ.ಭೂ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಕಡೂರು ಇವರ ವಿರುದ್ಧದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತ ನಡವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Attachments :