ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು
Title : ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು
No : ನಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ 28/2012-13
Issued By : COMMISSIONER
Detailed Description : ಭೂಮಾಪಕರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಷರಾ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 'MORE' ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Attachments :