ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 9ರ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಧಾರರಾಗಿರುವ (ಇಲಾಖೆ/ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ
Title : ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 9ರ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಧಾರರಾಗಿರುವ (ಇಲಾಖೆ/ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ
No : ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.ಸುತ್ತೋಲೆ 41/12-13
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಬಹುಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಂ 9ರ ಒಬ್ಬ ಹಕ್ಕುದಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಧಾರರಾಗಿರುವ (ಇಲಾಖೆ/ಸರ್ಕಾರ) ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ATTACHMENT ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Attachments :