ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪನಾ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 9(2)(ಇ) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು
Title : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪನಾ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 9(2)(ಇ) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು
No : ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಶಿಸ್ತು (ಬೆಂ). 16/2012-13
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಾಪನಾ ಇಲಾಖಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 9(2)(ಇ) ಶಿಸ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ DOWNLOAD ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Attachments :