ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
No : ಸಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.71/2012-13 ದಿನಾಂಕ 07-11-12
Issued By : COMMR
Detailed Description : ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ.ಪಿಎಂಯು.ಮೋಜಿಣಿ.71/2012-13 ದಿನಾಂಕ 07-11-12 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
Attachments :