ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೋಜಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೋಜಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No : 1111
Issued By : PMU
Detailed Description : ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮೋಜಿಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸಿ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (11ಇ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ Dash Dot Dash Broken Line ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾಡಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಳುಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 11ಇ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
Attachments :