ಜಿಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
Title : ಜಿಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು.
No : 1111
Issued By : PMU
Detailed Description : ಜಿಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Attachments :