ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No : SSLR/EST/MISC/MIS-040/13-14
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಾಖೆಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿವರ
Attachments :