11ಇ ಮತ್ತು ಅಲಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮೂನೆ
Title : 11ಇ ಮತ್ತು ಅಲಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮೂನೆ
No :
Issued By : PMU
Detailed Description : 11ಇ ಮತ್ತು ಅಲಿನೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ಏಕಮಾಲೀಕತ್ವ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Attachments :