ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
Title : ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
No : SSLR/EST/DPS/GC-062/2014-15
Issued By : HO
Detailed Description : ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು ರಕ್ಷಣಾ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :