ಬೆಳಗಾಂ ನಗರದ ಎಸ್. ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸ.ನಂ. 11879 ರ ಕುರಿತು
Title : ಬೆಳಗಾಂ ನಗರದ ಎಸ್. ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸ.ನಂ. 11879 ರ ಕುರಿತು
No : ರಿವಿಜನ್ 05/2013-14 ದಿನಾಂಕ 01/04/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಬೆಳಗಾಂ ನಗರದ ಎಸ್. ಪಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕ್ರಾಸ್ ನಂ. 1 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸ.ನಂ. 11879 ರ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಡವಳಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :