ಕುಮಾರಿ ಡಿ.ಆರ್. ಜಲಜಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಇವರ ಅನಧಿಕಥತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಕುಮಾರಿ ಡಿ.ಆರ್. ಜಲಜಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಇವರ ಅನಧಿಕಥತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
No : ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಂಇ 131 ಭೂದಾಸೇ (3) 2016 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 21/04/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಕುಮಾರಿ ಡಿ.ಆರ್. ಜಲಜಕುಮಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಭೂಮಾಪಕರು ಇವರ ಅನಧಿಕಥತ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :