ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
No : sslr/pmu/ls/ls-040/15-16
Issued By : HO
Detailed Description : ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪೈಕಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :