ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/05/16
Title : ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 28/05/16
No : SSLR/EST/MISC/MIS 080/14-15 DATED 28/05/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಅಧೀಕ್ಷಕರು (ಕಾ.ನಿ) ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :