ಎಸ್ ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
Title : ಎಸ್ ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
No : sslr/est/misc/mis-011/16-17 dated 20/05/16
Issued By : HO
Detailed Description : ಎಸ್ ರಾಜಾನಾಯಕ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :