ಆರ್ ಜೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಾಪಕರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
Title : ಆರ್ ಜೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಾಪಕರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು
No : sslr/est/td/gc-025(1)/15-16 dated 01/04/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಆರ್ ಜೆ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಭೂಮಾಪಕರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪಟ್ಟಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :