ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
Title : ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
No : SSLR-13019/224/2016-PMU-SSLR ದಿನಾಂಕ : 23-11-2016
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಪೂರ್ವ ನಕ್ಷೆಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
Attachments :