ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
Title : ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
No : SSLR/EST/REC/REC-019/14-15 DATED 07/02/15
Issued By : HO
Detailed Description : ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಶಿಕ್ಷರ್ಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೈರುಹಾಜರಾದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :