ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
No : SSLR/ADM/GL/GC-15027/6/2017 DATED 21/02/2017
Issued By : HO
Detailed Description : ದಿನಾಂಕ 01/01/2017 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಾಪನ ಕಂದಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭೂದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಭೂಮಾಪಕರ ಮತ್ತು ತಪಾಸಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :