ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಕಸ್ತೂರಿ ತಪಾಸಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ , ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು
Title : ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಕಸ್ತೂರಿ ತಪಾಸಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ , ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು
No : SSLR/ADM/15011-70/2016 DATED 03/12/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಶ್ರೀ ಹೊನ್ನಕಸ್ತೂರಿ ತಪಾಸಕರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ , ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇವರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :