ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ
Title : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ
No : ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಿಸ್ತು ಇತರೆ 44/2007-08 ದಿನಾಂಕ 09/12/2016
Issued By : HO
Detailed Description : ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ .ಬಿ.ಗಣೇಶ್ ಬಾಂದು ಜವಾನರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಕುರಿತು ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :