ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
Title : ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
No : ತಾಂತ್ರಿಕ/ತರಬೇತಿ/ಮುಂಬಡ್ತಿ.ಭೂ/01/2016-17 ದಿನಾಂಕ 16/06/2017
Issued By : HO
Detailed Description : ಕಲಬುರಗಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಿರತ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :