ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ರಾದವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ರಾದವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
No : ಭೂಕಂನಿತ.ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಂ ತರಬೇತಿ ಪೂ ಪ 12/17-18 ದಿನಾಂಕ 03/10/17
Issued By : HO
Detailed Description : ಅಂಗವಿಕಲ ಮೀಸಲಾತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ರಾದವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು
Attachments :