ಹೈ-ಲ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
Title : ಹೈ-ಲ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು
No : ತಾಂ/ತರಬೇತಿ/ಭೂ.ಸ.ನಿ/ಭೂ./02/17-18 ದಿನಾಂಕ 28/09/17
Issued By : HO
Detailed Description : ಹೈ-ಕ ಮಿಸಲಾತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಭೂ.ಸ.ನಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬುನಾದಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :