ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
Title : ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು
No : SSLR/ADM-15042/22/2018 ದಿನಾಂಕ 26/02/18
Issued By : HO
Detailed Description : ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಭೂಮಾಪನ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಭೂಮಾಪಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪಡೆಯುವುದು.
Attachments :