ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
Title : ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
No : ಸಂ.SSLR/15033/5/2018 ದಿನಾಂಕ : 13-11-2018
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಾಪಕರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :