ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
Title : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
No : ಸಂಖ್ಯೆ : ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಆರ್/ಎಡಿಎಂ - 15042/1/2018 ದಿನಾಂಕ : 10-09-2018
Issued By : SSLR
Detailed Description : ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಭೂಮಾಪಕರು, ಭೂ.ಸ.ನಿ ಕಛೇರಿ ಉಡುಪಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ - ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.
Attachments :