ಆಕಾರಬಂದ್ ಸ.ನಂ. ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
Title : ಆಕಾರಬಂದ್ ಸ.ನಂ. ವಿವರ ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ತಪಾಸಣೆ ಭೂಮಾಪಕರು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾರಬಂದ್ ಸರ್ವೆ ನಂಬರನ್ನು ತುಂಬವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Attachments :