ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
Title : ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ತಪಾಸಣೆ ಭೂಮಾಪಕರು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಹಿಸ್ಸಾ ನಂಬರನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Attachments :