ಒಟ್ಟೂಗೂಡಿಸಿದ ಪೈಕಿ ಪಹಣಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಳತೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
Title : ಒಟ್ಟೂಗೂಡಿಸಿದ ಪೈಕಿ ಪಹಣಿಗಳ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರವಾನಗಿ ಭೂಮಾಪಕರಿಗೆ ಅಳತೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
No : 1
Issued By : PMU
Detailed Description : ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ MORE ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Attachments :